Godło Polski

BIP

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14 a
38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996

I. Podstawa prawna odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/16

 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. ustawa sześciolatkowa (Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2013 r. poz. 1265).
 2. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art. 13c dodano:
  Art. 13e w brzmieniu:
  W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
  1. urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
  2. urodzone w 2009 r.

1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009.

Przepisy ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie 1 września 2014 r. Art. 14 ust. 1a
1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Nadal obowiązuje art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty mówiący o prawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.
Publiczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna jest obowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego powinna być także dołączona do ww. wniosku również w przypadku ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, indywidualnych albo zespołowych, na podstawie stosownego orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

II. Gotowość szkolna

Na przestrzeni lat rozumienie terminu "gotowość (dojrzałość) szkolna" zmieniało się. Liczne badania i obserwacje doprowadziły specjalistów do wniosku, że pomyślny start dziecka w szkole zależy od jego dojrzałości w ujęciu całościowym, we wszystkich aspektach rozwoju.

Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego, który umożliwi sprostanie obowiązkom szkolnym.

Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.
Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się do wymagań szkoły, zgodne współżycie z grupą rówieśniczą.

Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To, jak jest przygotowane do tego wyzwania w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie o jakości jego życia.

Do klasy pierwszej powinno pójść dziecko, które jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. I nie ma znaczenia, czy jest sześciolatkiem, czy siedmiolatkiem. O tym, czy dziecko pójdzie do szkoły mimo braku dojrzałości szkolnej, czy zostanie odroczone zawsze decydują rodzice, po zasięgnięciu opinii specjalistów poradni psychologiczno - pedagogicznej (psychologa, pedagoga, logopedy).

Te trudne, ale konieczne decyzje muszą być poprzedzone rzetelną diagnozą dziecka, pozwalającą określić jego dojrzałość umysłową, fizyczną, społeczną i emocjonalną.

III. Odroczenie obowiązku szkolnego

 1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.
 2. Wniosek w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku.
 4. Do wniosku w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 5. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 6. W roku szkolnym 2015/16 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy kontynuuje przygotowanie przedszkolne także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 7. Do odraczania spełniania obowiązku szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku dołącza się opinię w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 8. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, stosuje się przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 642).
 9. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014 r.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.
 10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zaleceniach może zawierać zapis o możliwości odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.
 11. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno - pedagogicznych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Istnieją różne możliwości zgłoszenia dziecka na badania w poradni w celu uzyskania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:

 1. rodzice / prawni opiekunowie dziecka samodzielnie kompletują wymagane dokumenty i dołączają je do osobiście wypełnionego zgłoszenia i wniosku składanego w sekretariacie poradni;
 2. dyrektor przedszkola / szkoły stosownym pismem podaje poradni do wiadomości, że dane dziecko będzie ubiegało się o opinię poradni w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego; wszystkie wymagane dokumenty kompletują i składają w poradni rodzice / prawni opiekunowie;
 3. dyrektor przedszkola / szkoły może zastąpić rodziców / prawnych opiekunów dziecka w gromadzeniu stosownej dokumentacji (przy czym wypełniają oni osobiście zgłoszenie i wniosek do poradni).

Za zgodą rodziców / prawnych opiekunów dziecka dyrektor przekazuje poradni skompletowane dokumenty i podejmuje kolejne kroki zmierzające do uzyskania przez dziecko opinii, tj. uzgadnia z poradnią termin badań diagnostycznych, przekazuje informację o terminie rodzicom / prawnym opiekunom.

Jeżeli rodzice, bądź prawni opiekunowie wyrażą taką wolę, poradnia przesyła wydaną opinię bezpośrednio do przedszkola/szkoły.

Opinię wydaje się dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie działania poradni.

Jeśli dziecko nie osiągnie dojrzałości to:

 • start szkolny tego dziecka jest utrudniony,
 • nie poddaje się ono wpływom nauczyciela,
 • staje się niechętne, nie interesuje się zadaniami, jest bierne,
 • często pracuje znacznie dłużej przy lekcjach osiągając mierne efekty.

Kiedy dziecko sześcioletnie nie jest gotowe, aby pójść do szkoły?

 • gdy ma zaburzone procesy poznawcze,
 • gdy ma trudności emocjonalne,
 • zaburzona jest komunikacja,
 • jest niepełnosprawne.

Najczęstsze przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego:

 • stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła)
 • niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego,
 • nieharmonijny rozwój intelektualny - duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno - motorycznych, a funkcji słowno - pojęciowych,
 • wada wymowy,
 • zaburzony rozwój społeczno - emocjonalny (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu relacji indywidualnych lub z grupą, brak odporności na niepowodzenia),
 • duże trudności w skupieniu uwagi.

Diagnoza dziecka pod kątem określenia dojrzałości szkolnej powinna być dokonana do końca sierpnia danego roku szkolnego.

Stanowisko poradni w sprawie ewentualnego odroczenia obowiązku szkolnego wypracowuje zespół diagnozujący dziecko na podstawie oceny jego funkcjonowania w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej oraz harmonii tych sfer w kontekście wymagań szkolnych. Ważna jest również analiza stanu zdrowia dziecka na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.

Udzielając porad w sprawie rozpoczęcia nauki w szkole musimy być rzecznikami dziecka, jego prawa do harmonijnego rozwoju w poczuciu własnej wartości.
Musimy zadać sobie i rodzicom pytanie, czy rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko będzie korzystne czy nie, ze względu na jego dalszy rozwój.

Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Listopad, 2014 r.

Opracowanie:

Irena Góral - dyrektor MPPP w Krośnie
Marta Kuc-Jagiełło - dyrektor PPP w Miejscu Piastowym
Krystyna Stachoń - pedagog PPP Nr 1 w Krośnie

Ciasteczka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz po to by spełnić Państwa oczekiwania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

» czytaj więcej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14 a, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996 | e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl
| kontakt | mapa witryny | realizacja |